Wereldo
Wereldo

Logistický slovník

ADR

ADR je mezinárodně uznávaný standard, který stanovuje předpisy pro bezpečnou přepravu nebezpečných látek, jako jsou chemi...

Více

AETR

Dohoda AETR stanovuje pravidla a omezení týkající se pracovních a odpočinkových dob řidičů, maximálních dojezdových časů,...

Více

Americká paleta

Americká paleta má obvykle rozměry 120 x 100 cm. Je vyrobená z pevného dřeva a má typicky čtyři spodní lišty, které umožň...

Více

Auto s hydraulickou rukou

Auto s hydraulickou rukou je často využíváno v různých oblastech, jako je stavebnictví, zemědělství nebo komunální služby...

Více

Auto s hydraulickým čelem

Pojem "auto s hydraulickým čelem" se obvykle odkazuje na specifický typ nákladního vozidla. V tomto případě je hydraulick...

Více

API

API (Application Programming Interface) je sada pravidel, protokolů a funkcí, které umožňují softwarovým aplikacím komuni...

Více

Avízo

Termín "avízo" se obvykle používá v logistice a dopravě a označuje oznámení, upozornění nebo notifikaci o příchodu zásilk...

Více

B2B

B2B je zkratka pro Business-to-Business, což je obchodní model, ve kterém se podniky angažují ve vzájemných obchodních vz...

Více

B2C

B2C je zkratka pro Business-to-Consumer, což je obchodní model, ve kterém podniky prodávají zboží nebo poskytují služby p...

Více

Balík

Termín "balík" se často používá v souvislosti s přepravou zboží prostřednictvím kurýrních, logistických nebo poštovních s...

Více

Bar code

Bar code (čárový kód) je optický symbolický systém používaný k identifikaci a sledování zboží, produktů, balíků nebo jiný...

Více

Bezcelní zóna

Bezcelní zóna je geografická oblast, kde platí zvláštní obchodní ujednání nebo dohoda, která umožňuje volný pohyb zboží m...

Více

Cargo

Cargo může zahrnovat různé druhy zboží, jako jsou suroviny, materiály, finální výrobky, kontejnery, palety, chemikálie, p...

Více

Celní služby

Celní služby se týkají činností a procesů spojených s celním odbavením zboží při překračování mezinárodních hranic. Celní...

Více

CLO

CLO je platba, kterou stát vybírá při přechodu zboží přes celní hranici. Jeho účelem je ochránit vnitřní trh státu před z...

Více

CMR dokument

CMR dokument slouží jako důkaz o existenci smlouvy o přepravě mezi odesílatelem (odběratelem zboží) a přepravcem. Obsahuj...

Více

CMR úmluva

CMR úmluva byla podepsána v roce 1956 a v současnosti ji přijaly a ratifikovaly desítky zemí. Úmluva obsahuje soubor prav...

Více

Cross dock

Cross dock je česky překladiště. Cross docking je proces, při kterém se příchozí zboží z různých dodavatelů nebo přepravn...

Více

D+1

V oboru logistiky se termín "D+1" obvykle používá k označení dodací lhůty nebo termínu doručení zboží. Konkrétně znamená,...

Více

Depo

Depo je zařízení nebo prostor, který slouží k dočasnému skladování zboží, materiálů nebo vybavení. Jedná se o místo, kde ...

Více

Dispečer

Dispečer je osoba nebo pracovník, který má za úkol plánovat, koordinovat a řídit operace spojené s přepravou, distribucí ...

Více

Dobírka

Dobírka je platební metoda v e-commerce, která umožňuje zákazníkovi zaplatit za zboží až při jeho doručení. Při využití d...

Více

Dodací lhůta

Dodací lhůta je dohodnuté časové období, ve kterém se očekává, že dodavatel dodá zboží nebo poskytne službu zákazníkovi. ...

Více

Dodací list

V oboru logistiky se dodací list používá k potvrzení převzetí a přepravy zboží. Obsahuje informace o zásilce, jako jsou i...

Více

Double decker

Double decker je termín používaný k popisu nákladního vozidla s dvěma nad sebou umístěnými nákladovými prostory. Podobně ...

Více

Dropshipping

Dropshipping je obchodní model, ve kterém prodejce nepřepravuje nebo neuchovává skladem produkty, které nabízí zákazníkům...

Více

Europaleta

Europaleta je standardizovaný typ palety, který je široce používán v Evropě a jiných částech světa. Je to dřevěná paleta ...

Více

Expedice

Expedice obvykle zahrnuje několik činností, včetně balení a označování zboží, vytvoření přepravních dokumentů (např. doda...

Více

Expediční list

Expediční list je dokument používaný při expedici a přepravě zboží. Obsahuje informace o zásilce a je součástí komunikačn...

Více

Export

Export se vztahuje k procesu prodeje a dodávky zboží nebo služeb ze země původu (exportér) do zahraničí (importér). Je to...

Více

Expresní doprava

Expresní doprava se týká rychlého a efektivního přepravování zboží, dokumentů nebo jiných materiálů z jednoho místa na dr...

Více

Ex works

"Ex works" (zkratka EXW) je obchodní termín, který se používá v mezinárodním obchodě a odkazuje se na jeden ze standardní...

Více

FIFO

FIFO je zkratka pro "First In, First Out" a je konceptem nebo metodou, která se používá při správě zásob a skladování zbo...

Více

Flotila

Flotila se obecně odkazuje na soubor vozidel, lodí, letadel nebo jiných dopravních prostředků, které jsou vlastněny nebo ...

Více

Frigo návěs

Frigo návěs je typ přívěsu, který je speciálně navržen pro chladicí a mrazící účely během přepravy. Je vybaven izolovaným...

Více

FTL

FTL je zkratka pro "Full Truck Load" (plná nákladová jednotka) a odkazuje na typ přepravy, při kterém je nákladní vozidlo...

Více

Fulfillment

Fulfillment je proces zpracování a plnění objednávek zákazníků. Zahrnuje přijetí objednávky, skladování zboží, výběr zbož...

Více

GPS

GPS (Global Positioning System) je systém satelitní navigace, který umožňuje určení přesné polohy a navigaci ve světě. Sy...

Více

HACAP

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) je systematický přístup k identifikaci, hodnocení a řízení rizik spoj...

Více

HIFO

HIFO (Highest In, First Out) je metoda skladování a řízení zásob, která se používá pro sledování a výpočet nákladů zásob....

Více

Hydraulické čelo

Hydraulické čelo se obvykle označuje jako hydraulická plošina na zadní straně vozu. Tato plošina využívá hydraulickou síl...

Více

IBC

IBC je zkratka pro "Intermediate Bulk Container", což v překladu znamená "meziprodukční velkoobal". Jedná se o typ standa...

Více

Import

Import je proces, při kterém jsou zboží, služby nebo produkty přiváženy do země nebo regionu z jiného zahraničního zdroje...

Více

Incoterms

Incoterms jsou zkratka pro "International Commercial Terms" (Mezinárodní obchodní podmínky). Jedná se o mezinárodně uznáv...

Více

Inventura

Inventura je proces, při kterém se provádí systematický a důkladný přehled a záznam veškerého majetku, zásob, materiálu, ...

Více

Just in time

Just-in-Time (JIT) je strategie řízení výroby a dodávek, která se zaměřuje na minimalizaci zásob a optimalizaci toku mate...

Více

Kontejner

Kontejner je standardizovaný přepravní obal, který se používá pro přepravu zboží lodí, vlaky, nákladními automobily nebo ...

Více

Kód země

Kód země je standardizovaný identifikační kód přiřazený každému státu nebo území pro účely mezinárodního rozpoznání a kom...

Více

Kontrola kvality

Kontrola kvality je proces, který se používá k ověření a zajištění, že výrobky, služby nebo procesy splňují stanovené sta...

Více

Konsignační sklad

Konsignační sklad je forma skladování, kde dodavatel nebo vlastník zboží (konzignátor) umisťuje své zboží do skladu jinéh...

Více

LDM

Při plánování nákladního prostoru v silniční přepravě je klíčové umět vypočítat potřebné množství ložných metrů. Ložný me...

Více

Letecká doprava

Letecká doprava je forma přepravy zboží, osob nebo nákladů prostřednictvím letadel. Je to rychlá a efektivní metoda dopra...

Více

Logistický řetězec

Logistický řetězec je komplexní soubor aktivit a procesů, které zajišťují plynulý tok zboží a informací od počátečního do...

Více

Logistika

Logistika je široce definovaný pojem, který se zabývá plánováním, organizací, realizací a řízením toku materiálu, informa...

Více

LKW

LKW je zkratka pro "Lastkraftwagen", což je německý termín pro nákladní automobil nebo kamion. LKW se používá pro přeprav...

Více

LTL

LTL je zkratka pro "Less Than Truckload" (méně než plný kamion) a označuje druh přepravy zboží, při které je využíván nák...

Více

Manipulační technika

Manipulační technika se v oblasti logistiky a materiálového hospodářství využívá k manipulaci s materiály, zbožím a další...

Více

Mezinárodní doprava

Mezinárodní doprava se týká přepravy zboží, osob a dalších objektů mezi různými zeměmi nebo přes hranice. Je to důležitá ...

Více

Mýto

Mýto je poplatek, který se platí za užívání komunikací (silnic, dálnic, místních komunikací atd.). Jedná se o formu finan...

Více

Námořní doprava

Námořní doprava je druhem dopravy, který využívá moře jako hlavního prostředku přepravy zboží, materiálů a osob mezi různ...

Více

Návěs

Návěs je druh přípojného vozidla, které se připojuje k tahači nebo nákladnímu vozidlu a slouží k přepravě nákladu. Návěs ...

Více

Objednávkový systém

Objednávkový systém je informační systém, který se používá k usnadnění a automatizaci procesu přijímání a zpracování obje...

Více

Objednávka dopravy

Objednávka dopravy je proces, kterým zákazník nebo společnost zadává žádost o přepravu zboží nebo materiálů z jednoho mís...

Více

Odesílatel

Odesílatel je osoba, společnost nebo organizace, která je zodpovědná za zahájení a přípravu zásilky k přepravě. Odesílate...

Více

Operativa

Operativa je klíčovým prvkem v logistice a odkazuje na praktickou provádění a řízení logistických činností a procesů. Zah...

Více

Paleta

Paleta je plochý a pevný podklad, který se používá pro usnadnění manipulace, skladování a přepravu zboží. Je to horizontá...

Více

Paletové konto

Paletové konto je systém sledování a správy palet, který umožňuje správné vyúčtování a kontrolu palet mezi dodavateli, od...

Více

Paletový vozík

Paletový vozík je zařízení používané k manipulaci a přesunu palet v rámci skladu, výrobního závodu nebo distribučního cen...

Více

Palivový příplatek

Palivový příplatek je dodatečný poplatek, který se účtuje při přepravě zboží nebo osob v závislosti na vývoji cen paliva....

Více

Pikování

Pikování se v logistice a přepravě obecně odkazuje na proces vybírání nebo kompletace zboží z regálů nebo skladových míst...

Více

Plachtová dodávka

Plachtová dodávka je typ nákladního vozidla nebo dodávky, která je vybavena plachtou. Plachta slouží k zakrytí a ochraně ...

Více

Plánování tras

Plánování tras je klíčovou činností v oblasti logistiky a dopravy, která se zabývá optimalizací a organizací tras při pře...

Více

POD

POD znamená Proof of Delivery (doklad o doručení). Jedná se o dokument, který slouží jako důkaz o tom, že zásilka byla ús...

Více

Pojištění zásilky

Pojištění zásilky je proces, při kterém se zajišťuje finanční ochrana v případě ztráty, poškození nebo krádeže zásilky bě...

Více

Poptávka dopravy

Poptávka dopravy se vztahuje k množství a potřebám přepravy zboží v daném místě a čase. Poptávka dopravy je důležitým fak...

Více

Proforma faktura

Proforma faktura je dokument vystavovaný prodávajícím před skutečným provedením prodeje zboží nebo služeb. Jedná se o pře...

Více

Příjemce

Příjemce je osoba, společnost nebo instituce, která obdrží zásilku, zboží nebo službu od odesílatele nebo dodavatele. Jed...

Více

Půlpaleta

Půlpaleta je typ palety, která má poloviční velikost a nosnost ve srovnání s standardní euro paletou. Má rozměry přibližn...

Více

Reklamace

Reklamace je proces, při kterém spotřebitel nebo zákazník vznáší námitku nebo stížnost ohledně zboží nebo služby, kterou ...

Více

Regálový systém

Regálový systém je speciální zařízení používané k organizaci a skladování zboží v různých prostředích, jako jsou sklady, ...

Více

Rampa

Rampa je zařízení, které slouží k propojení přepravního prostředku (například nákladního vozu, dodávky nebo kontejneru) s...

Více

Reverzní logistika

Na rozdíl od tradiční logistiky, která se zaměřuje na přesun zboží od výrobce k spotřebiteli, reverzní logistika se věnuj...

Více

Sběrná služba

Sběrná služba je logistická služba, která se zaměřuje na sběr zásilek od různých odesílatelů a jejich přepravu do jednoho...

Více

Shengenský prostor

Schengenský prostor je oblast, která zahrnuje 26 evropských zemí, které se dohodly na zrušení hraničních kontrol na svých...

Více

Silniční doprava

Silniční doprava je jedním z nejrozšířenějších způsobů přepravy zboží a osob po silnicích. Zahrnuje veškerý provoz vozide...

Více

Sklad

Sklad je fyzické místo určené pro skladování zboží nebo materiálů před jejich distribucí nebo pro jejich dlouhodobé ulože...

Více

Skladování

Skladování je proces fyzického uspořádání, uchování a správy zboží, materiálů nebo jiných předmětů na skladě. Cílem sklad...

Více

Skříňová dodávka

Skříňová dodávka je typ nákladního vozidla, které je vybavené uzavřenou skříňovou karoserií. Tato karoserie je konstruová...

Více

Solo

V kontextu dopravy a logistiky se termín "solo" obvykle používá k označení nákladního vozidla, které je určeno pro přepra...

Více

Spedice

Spedice je obor logistiky, který se zabývá organizováním a zajištěním přepravy zboží nebo nákladů z jednoho místa na druh...

Více

Svozová služba

Svozová služba je logistická služba, která se zabývá sběrem zboží nebo zásilek z různých míst a jejich dopravou na určené...

Více

Tahač

Tahač je motorové vozidlo, které slouží k tažení nebo přepravě nákladních nebo těžkých přívěsů. Tahač je vybaven silným m...

Více

Teplotní režim

Teplotní režim se v logistice a dopravě týká specifických požadavků na udržování určité teploty během přepravy zboží. Růz...

Více

TMS

TMS je zkratka pro Transportation Management System, což je softwarový systém nebo platforma, která se používá pro správu...

Více

TW - Time window

TW je zkratka časové okno nebo interval, ve kterém je očekáváno doručení zásilky nebo vykonání určitého logistického proc...

Více

Uhlíková stopa

Uhlíková stopa v nákladní přepravě se týká měření a hodnocení emisí skleníkových plynů spojených s přepravou zboží. Nákla...

Více

Užitková hmotnost vozidla

Užitková hmotnost vozidla je maximální hmotnost nákladu, který vozidlo může přepravovat včetně vlastní hmotnosti vozidla,...

Více

Vnitrostátní doprava

Vnitrostátní doprava se vztahuje na přepravu zboží, materiálů a osob uvnitř hranic jedné země. Jedná se o pohyb zboží a o...

Více

Vykládkové okno

Vykládkové okno je časové období, ve kterém je povoleno provádět vykládku zboží na konkrétním místě, například u přijímac...

Více

Vykládka

Vykládka se provádí při vykládání zboží ze specifického typu vozidla, kterým je nákladní vůz nebo kamion. Jedná se o proc...

Více

WMS

WMS (Warehouse Management System) je softwarový systém určený pro správu a optimalizaci skladových operací. Jedná se o ná...

Více

Zasílatelská smlouva

Zasílatelská smlouva, známá také jako přepravní smlouva, je právní dohoda mezi zasílatelem a přepravcem, která upravuje p...

Více

Zásobování

Zásobování je proces, který zahrnuje plánování, organizaci a kontrolu toku zboží, materiálů a služeb od dodavatelů k záka...

Více

Zebra

Tiskárna Zebra je zařízení vyrobené společností Zebra Technologies, která se specializuje na výrobu mobilních tiskáren pr...

Více